Katastr nemovitostí

1. Vytyčování hranic pozemků

2. Geometrické plány

 • pro rozdělení pozemku (příloha ke kupní smlouvě apod… - ke vkladu do KN)
 • pro vyznačení stavby do KN - RD, garáže, chaty, přístavby, budovy ( ke kolaudaci, ke vkladu do KN)
 • pro vyznačení věcných břemen do KN (právo vstupu na pozemek, právo zřízení a údržby inženýrských sítí apod..)
 • pro obnovení parcely ve zjednodušené evidenci
 • pro vlastníky upřesněné hranice pozemku
 • ostatní

 

3. Digitální katastrální mapy
 

4. Pozemkové úpravy

 • podklady pro projekty pozemkových úprav (mapování, včetně rekognoskace a vyhotovení bodového pole pro KN)
 • vytyčení a stabilizace nových hranic pozemků dle projektu pozemkových úprav
 • vyhotovení DKM …

 

5. Záborové elaboráty

 • podklady pro majetkoprávní jednání s vlastníky pozemků pro územní rozhodnutí i stavební povolení
 • podklady pro vynětí ze ZPF (zemědělského půdního fondu) a výpočty odvodů za vynětí ze ZPF
 • podklady pro vynětí z PUPFL (lesního fondu)

 

6. Související inženýrská činnost