Geometrické plány

Každou změnu v katastrální mapě je nutno doložit listinou a nedílnou součástí této listiny je geometrický plán. Kolaudujete, děláte přípojku, potřebujete rozdělit pozemek, opravit průběh hranice? Naši odborníci Vám poradí, jaký typ geometrického plánu budete potřebovat, vysvětlí, co je nutné k jeho zápisu doložit, v případě zájmu zajistí souhlas s dělením pozemku na stavebním úřadě a hlavně navrhnou co nejjednodušší řešení.

Vyhotovujeme všechny typy geometrických plánů pro:

  • rozdělení pozemku – nejčastější typ geometrického plánu, od nejmenších jednoduchých dělení, po zákresy rozsáhlých liniových staveb. K zápisu rozdělení pozemku je třeba doložit souhlas stavebního úřadu s dělením nebo scelováním pozemku.
  • změnu hranice pozemku – vyhotovuje se, pokud je potřeba změnit průběh hranic pozemků v rámci jednoho vlastnictví.
  • vyznačení budovy nebo změnu jejího vnějšího obvodu – tento typ geometrického plánu se vyhotovuje, pokud zákres stavby v katastrální mapě neodpovídá skutečnosti, nebo se v mapě budova vůbec nenachází.  Geometrický plán je pak podkladem ke kolaudačnímu řízení a k zápisu stavby nebo změny obvodu budovy do katastru nemovitostí.
  • vytyčenou nebo vlastníky upřesněnou hranici – tento typ geometrického plánu se vyhotovuje v návaznosti na vytyčení hranic v terénu za účasti vlastníků. Do evidence katastru nemovitostí se tak dostanou souřadnice lomových bodů, na kterých se vlastníci v terénu shodli s nejvyšší možnou přesností, kterou katastr eviduje. Nedílnou součástí geometrického plánu je „Souhlasné prohlášení vlastníků o shodě na průběhu hranic pozemků“.
  • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti – tento typ geometrického plánu se vyhotovuje v případě, kdy zákres hranice v katastrální mapě neodpovídá průběhu hranice v terénu.  Nedílnou součástí geometrického plánu je „Prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků“.
  • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku – vyhotovuje se, pokud věcným břemenem není dotčen celý pozemek, ale jen jeho část, která se vymezí geometrickým plánem. Věcné břemeno (popř. služebnost) omezuje vlastníka pozemku ve prospěch někoho jiného. Nejčastěji se věcným břemenem zajišťuje právo chůze a jízdy, využívání studny a uložení inženýrských sítí ……
  • vyznačení vodního díla – např. jezů, hrází
  • doplnění pozemku dosud vedeného ve zjednodušené evidenci –  tento typ geometrického plánu se vyhotovuje, pokud je pozemek dosud zakreslený pouze v mapě dřívější pozemkové evidence (mapa Pozemkového katastru - PK, mapa Evidence nemovitostí - EN, přídělová mapa – PO …) a je potřeba ho vyznačit v současně platné mapě katastru nemovitostí.