Záborové elaboráty

Naše firma zajišťuje v různých stupních projektové dokumentace tvorbu záborových elaborátů, které slouží jako podklad jak pro majetkoprávní přípravu staveb, tak pro vynětí ze zemědělského půdního fondu a z pozemků určených k plnění funkce lesa. Záborový elaborát vymezuje stavbou dotčené parcely dle katastru nemovitostí a na jeho základě je vydáváno územní rozhodnutí a stavební povolení.

Záborové elaboráty zpracováváme:

  • dle platných předpisů ŘSD ČR.
  • dle požadavků objednatele