Pozemkové úpravy

Naše firma zpracovává Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) i Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ). Ve sdružení se špičkovými odborníky na projektování pozemkových úprav naše firma úspěšně zpracovala velké množství pozemkových úprav.

Při zpracování klademe důraz na komunikaci s vlastníky jak při zjišťování hranic v terénu při stanovení obvodů pozemkových úprav, tak při zpracování návrhu pozemkových úprav. Procento souhlasu vlastníků je pro nás důležité.

Definice:

Pozemkové úpravy jsou změny právního stavu pozemků, jimiž „se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí
a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy“.

Proč jsou důležité:

Za posledních 70 let prošla naše krajina vlivem a působením člověka složitým vývojem, na kterém se podepsaly střídající se politické a hospodářské vlivy.
V důsledku velkoplošného obdělávání půdy pak došlo k zániku původních polních cest, přirozených liniových prvků, mezí, remízků, poldrů a dalších přírodních
a krajinotvorných prvků. Došlo k narušení ekologické stability krajiny, devastaci zemědělského půdního fondu vodní a větrnou erozí, zrušení přírodních biokoridorů a celkovému narušení krajinného rázu.  Neudržované a nerespektované vlastnictví pozemků způsobilo, že původní vlastnické parcely dosud evidované v Katastru nemovitostí ČR neodpovídají skutečnému stavu v terénu. Existence velkých honů znemožnila vlastníkům přístup na jejich pozemky. Mnozí vlastníci nemohou své pozemky užívat i přes to, že by chtěli.

Velmi důležitým významem pozemkových úprav je i boj proti stále se zhoršujícímu suchu, které se stává velkým problémem. I proto v posledních letech roste význam vodohospodářských a protierozních opatření, která se v rámci pozemkových úprav budují.

Jedinou cestou k nápravě tohoto stavu jsou pozemkové úpravy, které řeší komplexně celé území.